Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR–WiK Spółka z o.o.
83–200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 128 
tel. 58 562 81 91

Procedura postępowania w celu doprowadzenia i korzystania z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

 1. W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wod-kan. Formularze wniosku można pobrać na dole strony (załączniki), otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Technicznym. Do wniosku należy dołączyć kserokopię mapki sytuacyjno-wysokościowej danego terenu oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów.                               
 2. Warunki techniczne oraz mapa do celów projektowych w skali 1:500 stanowią podstawę do wykonania dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji należy zlecić wybranemu przez siebie projektantowi. Dokumentacja winna być wykonana przez osobę posiadającą  uprawnienia do projektowania.
 3. Dokumentację  należy uzgodnić:                
  • w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 w zakresie lokalizacji i kolizji,                        
  • w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji: STAR–WiK ul. Lubichowska 128 w zakresie rozwiązań  projektowych.               
 4. Na wykonanie  robót w terenie nie należącym do inwestora należy uzyskać zgodę jego właściciela. Jeżeli roboty będą prowadzone w pasie drogowym konieczne jest opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia. 
 5. Dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania inwestycji w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.
 6. Wykonawcą przyłączy wod-kan, może być tylko przedsiębiorstwo branżowe lub firma koncesjonowana w zakresie instalacji wod-kan.
 7. O terminie odbioru technicznego sieci i przyłącza wodociągowego należy powiadomić pisemnie lub telefonicznie Dział Techniczny pod nr tel. 58 56 014 73, na dwa dni przed terminem odbioru. 
 8. O terminie odbioru technicznego sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy powiadomić pisemnie lub telefonicznie Wydział Gospodarki Ściekami pod nr tel. 58 56 252 73 na dwa dni przed terminem odbioru.
 9. Odbiór techniczny winien być wykonany w otwartym wykopie. Odbiory techniczne są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem PWiK STAR–WiK Spółka z o.o.
 10. Protokół odbioru końcowego spisany zostanie po przedstawieniu:
  •  protokołu odbioru technicznego robót zanikowych, 
  • pozytywnych wyników badania wody (dotyczy sieci wodociągowej), 
  • powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz ze współrzędnymi geodezyjnymi.
 11. W przypadku nie dopełnienia powyższych warunków pobór wody (lub) zrzutu ścieków traktowany będzie jako nielegalny i PWiK STAR–WiK w Starogardzie Gd. zastosuje karę pieniężną z jednoczesnym odcięciem dopływu wody i (lub) odcięciem zrzutu ścieków.
 12. Po spełnieniu w/w formalności użytkownik powinien podpisać umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z PWiK STAR–WiK Starogardzie Gd., w Dziale Obsługi Klienta.
 13. Po podpisaniu umowy zostanie zamontowany wodomierz.
Załączniki: PDF
Wniosek o wydanie warunków technicznych
Zlecenie uzgodnienia dokumentacji technicznej
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

Oświadczenie oprawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zlecenie dokonania odbioru technicznego

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie